Řád jídelny

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa,

příspěvková organizace

aktualizováno 5. srpna 2015

 

Provozní řád školní jídelny

 

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Jídlo je vydáváno po předložení platné stravovací karty ke stravování. V případě, že žák stravovací kartu ztratil nebo poškodil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny. Vydání náhradní stravovací karty za poškozenou nebo ztracenou kartu si uhradí každý strávník sám. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, kterým plně pokryje cenu oběda. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

2) Provoz ŠJ

Pracovní doba                                                     6,00 – 14,00 hod.

Výdejní doba pro děti a zaměstnance               11,25 – 13,45 hod.

Výdejní doba pro odběr do jídlonosičů           10,50 – 11,20 hod.

3) Výše stravného

Výše stravného je určena ředitelem školy, ve věkových  kategoriích činí:

Žáci           7 – 10 let                                            26,–  Kč (žáci 21 Kč, 5 Kč hradí OÚ Kravaře)

Žáci           11 – 14 let                                          27,–  Kč (žáci 22 Kč, 5 Kč hradí OÚ Kravaře)

Žáci           15 let a více                                        29,–  Kč (žáci 24 Kč, 5 Kč hradí OÚ Kravaře)

Zaměstnanci školy                                               29,–  Kč

Cizí strávníci                                                       66,–  Kč

4) Placení stravného

Výše zálohy je stanovena podle věkových a cenových kategorií strávníků. Placení se provádí:

a)      zálohově převodem z účtu na stravovací účet č. 0904012389/0800

žáci 7-10 let                  440,– Kč

žáci 11-14 let                 460,– Kč

žáci 15 a více let          480,– Kč

zaměstnanci ZŠ            600,– Kč

cizí strávníci                  1100,-Kč

Bezhotovostní platba převodem bude provedena vždy k 25. dni v měsíci (například: platba na září 2015 bude uhrazena do 25. 8. 2015).

b)      hotově v kanceláři ŠJ – každý pracovní den od 07,00 do 14,00.

Variabilní symbol je číslo strávníka. Hotovostní platba je vybírána v průběhu celého měsíce, vždy dopředu. Výši částky určuje počet pracovních dní a počet odhlášek provedených do okamžiku placení (například: platba na září 2015 bude provedena v průběhu měsíce srpna, nejpozději do 28.8.2015 – platba na měsíc říjen 2015 bude uhrazena do 30.9.2015, atd.).

5) Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 7,30 do 14,00 hod.

6) Odhlášky ze stravování

V případě nezaplacení stravného v řádném termínu, kdykoliv v průběhu školního roku, bude strávník odhlášen ze stravování.

Odhlašování na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky na čísle 602313553, každý pracovní den v době od 7,00 do 14,00 hod., nejpozději však do 14,00 hod je nutné odhlásit oběd pro následující den. V případě akutního onemocnění, kdy rodič nestihne provést odhlášení, má možnost si oběd první den nemoci odnést domů ve vlastním jídlonosiči. Na další dny je povinen dítě odhlásit (školský zákon 561/2004 Sb. § 119, vyhláška 107/2005 Sb.).

Trvalé odhlášky je nutné vyplnit osobně v kanceláři ŠJ na vnitřních tiskopisech.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

7) Stav konta strávníka

Každý strávník může zjistit telefonicky  nebo osobně v kanceláři ŠJ – v pracovní dny od 7,00 do 14,00 hod.

8) Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka:

a)      pokud strávník hradí stravné hotově, přeplatek bude na konci školního roku vrácen v hotovosti

b)      pokud strávník hradí stravné zálohově převodem z bankovního účtu, přeplatek se vrátí na konci školního roku na bankovní účet

 

9) Doba prázdnin, mimořádného ředitelského volna

Ve dnech školních prázdnin jídelna až na výjimky (vaření pro MŠ) nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce ve školní jídelně.

10) Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen ve školní jídelně a na www školy.

11) Způsob zabezpečení dohledu nad nezletilými žáky

Dohled nad nezletilými žáky je zajištěn pracovníky školy. Rozvrh stálých dozorů je vyvěšen na určeném místě ve školní jídelně.

12) Doprovod dětí do školní jídelny

Rodičům žáků je zakázáno pohybovat se v prostorách školní jídelny nebo sedět u stolů. Na své děti mohou čekat v prostorách šaten školy.

13) Výdej obědů v době nemoci žáka

Výdej obědů v době nemoci je možný pouze 1. den nemoci. Oběd bude vydán do jídlonosičů v době od 10,50 do 11,20 hodin.

14) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí, případně s ředitelem školy.

V Kravařích dne 20. 5. 2015

_______________________                                          _________________________

Veronika Provazníková                                                    Mgr. Zdeněk Šmída

vedoucí školní jídelny                                                          ředitel školy