Školská rada

Školská rada schvaluje školní vzdělávací program, výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, má podíl také na zpracování koncepčních návrhů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření školy. Projednává také zprávy České školní inspekce, může podávat podměty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům.

Školská rada se řídí § 167 a 168 školského zákona č.561/2004 Sb.

Výsledky voleb do školské rady – 15. 11. 2017

Ve středu 20. prosince 2017 se poprvé sešla školská rada v novém složení. Zápis zde: 1_zasedání školské rady_20_12_2017