ZÁPIS 2019

ZÁPIS dětí do 1. třídy školního roku 2019/2020

TERMÍN zápisu: středa 24. 4. 2019 od 14-ti do 17-ti hodin v přízemí základní školy.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku , v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku ( § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Přesný termín si stanoví každá škola.

Pro školní rok 2019/2020 jsou do 1. tříd zapisovány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2019 dovrší šesti let věku.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017). Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince (datum narození 1. 9. 2013 – 31. 12. 2013) k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června (datum narození 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zápis se skládá z formální části (vyplnění a podepsání žádosti rodičů o přijetí k základnímu vzdělání) a pokud rodiče souhlasí také z rozhovoru pedagogů s dítětem, včetně několika málo základních činností.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Vzhledem k nenaplněné kapacitě školy přijmeme všechny zájemce, tedy jak děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy, tak i děti mimo tento obvod. Proto ani neurčujeme žádná kritéria pro přijetí.

CO SI PŘINÉST K ZÁPISU

  1. Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.
  2. Rodný list dítěte.
    U cizinců – povolení k trvalému pobytu (U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.)
  3. Rodiče dětí žádajících o odklad školní docházky o jeden školní rok a rodiče dětí žádajících o přijetí dítěte do přípravné třídy přinesou k zápisu obě kladná doporučení:
    1. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
    2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( Pedagogicko-psychologická poradna  nebo  Speciální pedagogické centrum)

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(PPP = Pedagogicko-psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pro děti s odkladem povinné školní docházky platí nově povinnost předškolního vzdělávání (rodiče budou písemně informováni o možnostech předškolního vzdělávání v době zápisu).

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí :

výsledky budou zveřejněny – 26.4.2019

a) na webových stránkách školy v sekci ZÁKLADNÍ INFORMACE

b) na vchodových dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Registrační číslo dítěte Výsledek

Rozhodnutí o přijetí budou zaslány poštou taktéž 26. 4. 2019.

 

Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ Kravaře