ZÁPIS do 1.třídy 2020/2021

TERMÍN zápisu27. – 30. 4. 2020

Vzhledem k momentální výjimečné situaci proběhne pouze formální část zápisu, tedy bez přítomnosti dětí. Zápis proběhne v posledním dubnovém týdnu, a to buď za přítomnosti rodiče ve škole (pokud to vývoj situace dovolí) a nebo pouze elektronicky. O tom, kterou variantu zvolíme, vás budeme zavčas informovat.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017). Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Vzhledem k nenaplněné kapacitě školy přijmeme všechny zájemce, tedy jak děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy, tak i děti mimo tento obvod. Proto ani neurčujeme žádná kritéria pro přijetí.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nemá v den zápisu oba potřebné dokumenty, ředitel školy správní řízení na dobu nezbytně nutnou přeruší.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pro děti s odkladem povinné školní docházky platí nově povinnost předškolního vzdělávání (rodiče budou písemně informováni o možnostech předškolního vzdělávání v době zápisu).

Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ

INFORMACE PRO RODIČE Z PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V ČESKÉ LÍPĚ:

Dobrý den, vzhledem k současné situaci pracujeme z domova. Do PPP Česká Lípa není možno se fyzicky dostavit, a to ani pro vyzvednutí Doporučení či dalších dokumentů.

Pro rodiče slouží 2 čísla našich sociálních pracovnic p. Bečvářové 728 541 505, p. Stehlíkové 778 499 169 – normálně přijímají žádosti o vyšetření školní zralosti (to bude po zklidnění situace i naše priorita – všechna vyšetření zvládnout co nejdříve). Ostatní  žádosti o nová či kontrolní vyšetření se aktuálně nepřijímají.

Další informace budou zveřejňované na webových stránkách poradny.
Děkujeme za pochopení. PPP Česká Lípa