Online zápis do 1. třídy školního roku 2021/2022

Administrativní prostředí pro všechny rodiče dětí směřujících k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022.

Vzhledem k nařízení MŠMT a momentálním mimořádným opatřením bude letošní zápis opět bohužel pouze administrativní, tedy bez přítomnosti dítěte. Abychom vám zápis co nejvíce zjednodušili, připravili jsme pro vás online administrativní prostředí Zápisy Online, kam se dostanete z webových stránek naší základní školy https://skolakravare.cz/ v období od 1. do 30.4.2021. Po kliknutí na banner Zápisy Online vyplníte potřebné údaje o zapisovaném dítěti, uložíte a vytisknete přihlášku (pokud nemáte možnost tisku nevadí, vytiskneme pro vás přihlášku ve škole). Podrobné údaje vám poté přijdou na vámi uvedený email. Tuto vyplněnou přihlášku přineste do školy, prosíme pouze jednoho zákonného zástupce, a to buď v pondělí či úterý 19.-20.4.2021 dopoledne či ve středu 21.4.2021 odpoledne (termín si zvolíte v aplikaci Zápisy Online), s sebou prosím přineste Váš občanský průkaz a rodný list dítěte.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, vyplňte také všechny potřebné údaje jen s tím rozdílem, že si poté vytisknete (nebo vám ve škole vytiskneme) Žádost o odklad. S sebou do školy poté přineste potřebné dokumenty (potvrzení od obvodního lékaře a z Pedagogicko – psychologické poradny). Pokud ještě nemáte všechny nevadí, dodáte nám je později.

Pokud byste si nevěděli rady, chtěli se informovat nebo si sjednat jiný termín schůzky ve škole, neváhejte mě prosím kontaktovat libovolným způsobem.

Zdeněk Šmída, ředitel školy, 775975713, smida@skolakravare.cz

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017). Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Vzhledem k nenaplněné kapacitě školy přijmeme všechny zájemce, tedy jak děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy, tak i děti mimo tento obvod. Proto ani neurčujeme žádná kritéria pro přijetí.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nemá v den zápisu oba potřebné dokumenty, ředitel školy správní řízení na dobu nezbytně nutnou přeruší.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pro děti s odkladem povinné školní docházky platí nově povinnost předškolního vzdělávání (rodiče budou písemně informováni o možnostech předškolního vzdělávání v době zápisu).