NÁVRAT ŽÁKŮ OD 3.5.2021

Od 3.5.2021 se základní škola konečně opět částečně otevře denní docházce žáků 2.stupně. Rotační výuka na 1.stupni pokračuje dle zavedeného schématu, přidává se k ní ale také rotační výuka na stupni druhém.

3.-7.5.20212.+5.+7.+8. třída prezenční výuka ve škole
10.-14.5.20211.+3.+4.+6.+9. třída prezenční výuka ve škole

Přítomnost na prezenční výuce dětí 2. stupně je podmíněna účastí na testování (2x týdně)., přičemž testování dětí 1. stupně bude probíhat již pouze 1x týdně. Žák nemůže být nucen k účasti na testováníPokud se dítě nebude účastnit na testování, zůstane doma a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Poznámka: „Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna.“

Při vstupu do školy nesmí žák jevit příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud dítě vykazuje příznaky zaměnitelné s příznaky virového onemocnění (např. kašel a rýma v důsledku pylové alergie, astmatu apod.), uvědomí o tom rodič třídní učitelku a přinese potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci jednorázovou zdravotnickou roušku (s výjimkou výuky Tv). Pokud chodí do ŠD, musí mít novou roušku na odpolední část pobytu ve škole. Všechny dospělé osoby musí mít respirátor.

TESTOVÁNÍ

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu (samotestovací neinvazivní sady z přední části nosu). V každé třídě bude během testování k dispozici několik dospělých osob z řad personálu školy, které zajistí případnou pomoc a asistenci, ke které budou vyškoleni. V příloze vám zasíláme odkazy webových stránek s informacemi o testování a instruktážním videem pro děti. Prosíme o jeho zhlédnutí s dětmi. Uklidněte je, aby neměly z testování obavy. Děkuji za spolupráci.

Testování se nemusí účastnit děti, které:

  • doloží negativní výsledek RT-PCT nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin (např. jste si nechali dělat test z důvodu setkání rodiny s pozitivní osobou apod.),
  • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního testu (nutné doložit potvrzení lékaře, lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.).

Postup při zjištění pozitivního výsledku z testování ve škole:

Testování v pondělí:

Pozitivně testovaného žáka si odvádí domů zákonný zástupce, je povinen o této skutečnosti informovat ošetřujícího lékaře dítěte, ten je povinen rozhodnout o provedení kontrolního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku. O výsledcích tohoto testu neprodleně informuje školu. Ostatní žáci zůstávají ve škole.

Testování ve čtvrtek (již pouze žáci 2.stupně):

Pozitivně testovaný žák – viz pondělí.

Ostatní žáci jdou domů a čeká se na potvrzující PCR test pozitivního žáka. Pokud PCR test nepotvrdí pozitivitu, vrací se třída do školy. Pokud bude i tento test pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa KHS. Pokud bude žák v den testování chybět, bude otestován v první den jeho přítomnosti. Při pozdním příchodu do školy v den testování si pod dohledem určené osoby provede test.

PROVOZ ŠKOLY

Ranní družina (provoz od 6.30 hodin) bude zajištěna v kmenové třídě žáka – děti přijdou hlavním vchodem, převezme si je p. vychovatelka. Při vstupu do školy se žák otestuje a půjde do své třídy, kde bude zajištěn dohled.

Pro ostatní žáky bude škola otevřená od 7.00. Děti budou přicházet hlavním vchodem. V aule školy budou připravena testovací místa, budou zde samozřejmě pracovníci školy, kteří děti provedou testem, poradí, budou evidovat průběh a výsledky testů. V případě negativního testu odejde dítě do šaten a do své kmenové třídy, pokud test dopadne pozitivně odejde dítě do prostoru školního klubu, kde počká na příjezd rodičů.

Pro případy, kdy bude chtít být u testu přítomen zákonný zástupce, budou připraveny testovací místa v zadním prostoru šaten (po vstupu do školy zabočte ihned doleva). Škola musí zajistit, aby cizí dospělá osoba nepřišla do kontaktu s ostatními žáky školy.

Po výuce bude zajištěn běžný provoz školní družiny a obědy. Na oběd budou chodit jednotlivé třídy odděleně tak, aby se třídy nemísily, stejně tak bude zajištěn chod školní družiny, děti budou zůstávat ve svých třídách. Při vyzvedávání dětí z družiny vás prosíme, abyste nechodili do vnitřních prostor školy, ale zavolali na telefon družiny (602 313 576) Adrianě Janoškové, která vám dítě pošle do šaten odkud samo odejde před školu.

VÝUKA

Prezenční výuka ve škole bude probíhat podle starého rozvrhu, který mají všichni v Bakalářích a to včetně odpolední výuky a výuky tělesné výchovy, která je nově povolena ve venkovních prostorech a bez ochrany úst.

OBĚDY

Obědy žákům tříd, které v daném týdnu nastupují do školy a před uzavřením škol na obědy chodili, budou automaticky vždy na daný týden přihlášeny. Pokud dítě na obědy chodit nebude, musíte je odhlásit u vedoucí ŠJ obvyklým způsobem nejpozději předcházející pracovní den do 14 hodin). Na další týden (na týden distanční výuky) budou obědy automaticky odhlášené.  

Děkujeme Vám za spolupráci, vstřícnost a pochopení. Věříme, že vše zvládneme ku prospěchu dětí.