Elektronická ŽK

Vážení rodiče,

na naší škole využíváme od 1. ročníku elektronickou žákovskou knížku (zkráceně eŽK). Jedná se o školní informační elektronický systém, ve kterém najdete v kterýkoli den z kteréhokoli místa na světě veškeré informace o prospěchu vašeho dítěte, o jeho absenci, rozvrhu, o školních akcích a nejen to. Další velkou výhodou je bezesporu otevření alternativní komunikační cesty mezi školou a rodiči, žáky a učiteli, čímž samozřejmě nechceme nahradit osobní kontakt.

Chceme ale také učit žáky organizovat si svůj čas a proto vlastní každý žák naší školy DIÁŘ. V něm má celý školní rok po týdnech, svátky, prázdniny, kontakty a naleznete i vložený OMLUVNÝ LIST. Do diáře si žáci zapisují domácí úkoly a také své zapomínání.

Shrnu základní informace o eŽK:

 • Ve 2. – 9. ročníku již nebudeme používat tištěnou žákovskou knížku.
 • Vstup do eŽK, tedy do aplikace Bakalář najdete na webových stránkách školy či rovnou pod odkazem https://gw.skolakravare.cz/bakalari/next/, další možností je pohodlně využívat mobilní aplikaci, kterou si zcela zdarma stáhnete na oba mobilní operační systémy.
 • Hesla pro vstup do aplikace platí z minulého roku, nové třídy dostanou hesla na rodičovské schůzce nebo dopisem. Důrazně upozorňuji na důležitost ochrany tohoto hesla. Žáci vidí ze svého přihlášení téměř stejné informace, možnost komunikace mají také, přesto je důležité, aby se potřebné informace dostávaly právě k vám. V případě podezření na zneužití přístupu k účtu je pro mě snadné heslo změnit.
 • Vaše heslo musí splňovat jistý stupeň složitosti, aby se zabránilo zneužití vašeho účtu. V případě jakéhokoli problému či ztrátě údajů se na mě neváhejte obrátit (775 975 713, smida@skolakravare.cz, osobně).
 • Přihlašovací jméno a heslo dostanou rodiče i žáci (v aplikaci Bakalář se rodiči i žákovi objeví stejná data (hodnocení, absence, rovrh…), pro rodiče rozšiřující data).
 • V aplikaci můžete též využívat elektronickou omluvenku (dále i omluvy telefonicky, ústně, písemně), tj. dáváte na vědomí třídnímu učiteli absenci svého dítěte pro nemoc, zdravotní pobyt, návštěvu lékaře aj.
 • POZOR! Elektronická omluvenka nenahrazuje omluvenku písemnou. Po návratu žáka po nemoci apod. musí zákonný zástupce omluvit své dítě prostřednictvím omluvného listu a opatřit toto omluvení svým vlastnoručním podpisem, případně razítkem lékaře. Omluvný list najdete ve školním diáři, který je velkou pomůckou umožňující naučit žáky organizovat si svůj čas.
 • klasifikaci uvidíte všechny známky z daného předmětu, přičemž známky mají různou váhu. To je odlišeno velikostí známky. Například čtvrtletní práce má váhu 10, domácí úkol 4, atd. Zároveň zde vždy vidíte aktuální průměr z předmětu.
 • Po přihlášení zde také najdete přehled:
  • domácích úkolů
  • akcí školy
  • počet zameškaných hodin v druhém pololetí. Je zde absence průběžná, ale také za jednotlivé předměty (zde upozorňuji, že pokud absence v jednom předmětu překročí 50%, bude vyučující vyžadovat přezkoušení tak, aby mohl být žák na konci pololetí klasifikován)
  • hodnocení v minulých pololetích i ročnících
  • výchovná opatření
  • aktuální rozvrh a jeho změny
 • Pod odkazem KOMENS se zobrazují přijaté zprávy, nejčastěji od třídní učitelky/učitele, ale také od vyučujících daných předmětů či ode mě. Zde najdete možnost poslat zprávu, omluvenku, dotaz, připomínku – opět stačí vybrat komu.
 • Systém umožňuje spojení účtů – výhodné pro rodiče, kteří mají ve škole více dětí. V záložce Nástroje/spojení s dalším účtem, čímž se jedním přihlášením můžete přepínat mezi více účty. Zde můžete opět účty rozdělit.
 • Kontrolujte též prosím osobní údaje – při jakékoli změně neprodleně informujte třídního učitele/učitelku.
 • Velkou výhodou systému je přehled o aktuální absenci, který slouží jako prevence proti záměrnému či skrytému záškoláctví.
 • Učitelům systém umožňuje odpoutat pozornost od hlídání klasických žákovských knížek, mnohdy až vyšetřování zapomínání či ztrát, pozornost se přenáší na výuku.
 • Nakonec ještě upozorňuji, že vpravo nahoře je u některých částí možnost zvolit si období sledování, či styl zobrazení.

Osobně věřím, že většina z Vás tento systém ocení, stejně tak se jistě stane vhodnou motivací žákům pro to, aby se zlepšovali, bojovali o lepší známku, komunikovali s učiteli, měli přehled o domácích úkolech, své absenci, školních akcích, atd.

V průběhu školního roku budu rád za jakýkoli váš postřeh.

Mgr. Zdeněk Šmída

Ředitel ZŠ Kravaře

Související obrázky: