Výsledky ZÁPISU do 1. třídy 2019/2020

autor: | 17. dubna 2019 | Doporučené, Nepřehlédněte

Výsledky zápisu jsou vyvěšeny na vývěsce školy a elektronicky ZDE: VÝSLEDEK ZÁPISU 24.4.2019

 

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa,

příspěvková organizace

Školní 115, 471 03 Kravaře

 

ZÁPIS dětí do 1. třídy školního roku 2019/2020

Veškeré informace k zápisu předškoláků najdete zde: WWW.

TERMÍN zápisustředa 24. 4. 2019 od 14-ti do 17-ti hodin v přízemí základní školy. (pokud ze závažných důvodů nemůžete využít tento hromadný termín zavolejte a domluvte si termín individuální).

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017). Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zápis se skládá z formální části (vyplnění a podepsání žádosti rodičů o přijetí k základnímu vzdělání) a pokud rodiče souhlasí také z rozhovoru pedagogů s dítětem, včetně několika málo základních činností.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Vzhledem k nenaplněné kapacitě školy přijmeme všechny zájemce, tedy jak děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy, tak i děti mimo tento obvod. Proto ani neurčujeme žádná kritéria pro přijetí.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nemá v den zápisu oba potřebné dokumenty, ředitel školy správní řízení na dobu nezbytně nutnou přeruší.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pro děti s odkladem povinné školní docházky platí nově povinnost předškolního vzdělávání (rodiče budou písemně informováni o možnostech předškolního vzdělávání v době zápisu).

 

Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ Kravaře

 

Související obrázky: