Zápis do 1.třídy pro školní rok 2022/2023

autor: | 22. dubna 2022 | Akce

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,
těší nás, že jste si pro vzdělání svých dětí vybrali Základní školu Kravaře. Společně nás čeká 1.krok – zápis do 1.třídy pro školní rok 2022/2023. Oproti předešlým rokům je potěšující, že nám vývoj situace spojené s epidemií nemoci Covid_19 umožňuje opět realizovat zápisy do 1.tříd s fyzickou přítomností vás rodičů a především vašich dětí. Tento prezenční zápis proběhne ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 14 do 17 hod u nás v základní škole.

PŘED SAMOTNÝM ZÁPISEM VE ŠKOLE VÁS PROSÍME O VYPLNĚNÍ ONLINE APLIKACE ZDE.


Abyste se mohli k nám do školy podívat, aby si děti mohli prohlédnout svou budoucí třídu, poprvé se setkat s paní učitelkou, abychom vám mohli odpovědět na všechny případné otázky a připravit vás a vaše děti na samotný zápis, chtěli bychom vás pozvat na osobní třídní schůzku ve středu 23. března 2022 od 16 hodin. Pozvánku jste jistě dostali poštou. Pokud byste v tento den nemohli osobně navštívit školu, neváhejte a domluvte si jiný termín.

 
Důležité informace o zápisech dětí k základnímu vzdělání
 • PRO KOHO JE ZÁPIS POVINNÝ?

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 je povinný pro děti narozené od 1.9. 2015 do 31. 8. 2016.

 • JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA NA ZŠ KRAVAŘE?

Vzhledem k tomu, že nečekáme vyšší poptávku než je kapacita jedné třídy žádná kritéria stanovena nemáme.

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

 1. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní docházka“).
 2. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).
 3. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 4. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 5. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
 6. Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
 7. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 

§ 37 Odklad povinné školní docházky

 1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odts. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 2. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 3. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
 4. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

V případě jakýchkoli dotazů se na mě prosím neváhejte obrátit. Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ Kravaře

Související obrázky: