2019/2020

Moderní výuka jazyků

NÁZEV PROJEKTU: MODERNÍ VÝUKA JAZYKŮ
OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
Výzva IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrovaný program CLLD
Podvýzva č.8 LAG Podralsko Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení ZŠ II
Specifický cíl 4.1
Datum realizace 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009406
FINANCOVÁNÍ   2.499.153,15 Kč
Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %
Státní rozpočet – 0 %
Spoluúčast žadatele, resp. zřizovatele 5 %
Na podzim 2016 jsme začali pracovat na projektu moderní jazykové učebny, která by byla financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Jsem velice rád, že se nakonec vše podařilo dotáhnout do úspěšné fáze realizace projektu a že od září roku 2019 budou žáci naší školy využívat tuto krásnou učebnu. Součástí projektu je také bezbariérovost školy, kterou jsme zajistili nájezdovou rampou u bočního vchodu, zakoupením schodolezu a rekonstrukcí bezbariérového WC.
Děkuji i touto cestou všem lidem, kteří přispěli svým dílem k tomuto našemu velkému úspěchu, děkuji zastupitelům Kravař, našemu zřizovateli, za obrovské pochopení a podporu. Učebnu slavnostně otevřeme v druhé polovině září.
Zdeněk Šmída, ředitel školy
Multimediální učebna cizích jazyků.

Šablony II

Naše škola je příjemcem finanční podpory z projektu OP VVV a ze státního rozpočtu.

Výzva: 02_18_063

Název výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Název operačního programu: Vývoj, výzkum a vzdělávání.

Název projektu: Zvýšení kvality pedagogického sboru ZŠ Kravaře II

Finanční alokace: 647 500 Kč.

Stručný popis: budeme postupně realizovat tyto šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Datum realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Školní klub

Naše škola je dále příjemcem finanční podpory z projektu OPZ a ze státního rozpočtu.

Výzva: 057/03_16_047/CLLD_15_01_104

Název výzvy: LAG Podralsko – Prorodinná opatření – I

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Školní klub Kravaře

Finanční alokace: 603 800 Kč.

Stručný popis: projekt řeší nedostatečnou kapacitu školní družiny, vytvořením školního klubu pro žáky z 1.stupně ZŠ. Umístěním dětí do tohoto klubu získají rodiče možnost udržet si současné zaměstnání nebo získat nové, zúčastnit se rekvalifikačních kurzů na ÚP, popřípadě i nadále pracovat jako OSČV. Výrazně tak přispějeme při slaďování rodinného a pracovního života.

Datum realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Související obrázky: